Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lesvoorwaarden Football Acedemy MIRO v.o.f.

1. Algemeen

1.1 Football Academy MIRO (hierna verder te noemen: FA MIRO) verzorgt voetbaltrainingen bestaande uit individueel gerichte opdrachten voor jongens en meiden in een leeftijdscategorie van O7 t/m O13.

1.2 Een cursus bestaat uit tien trainingsweken van een uur lang onder begeleiding van gediplomeerde trainers en/of trainers in opleiding.

1.3 Groepsindeling voor de trainingsgroepen worden op basis van het niveau van de jeugdspeler gedaan, niet op basis van de leeftijd.

1.4 Afspraken met personeel binden FA MIRO niet, tenzij schriftelijk door FA MIRO bevestigd.

1.5 De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het in enkele feit van het geven van een opdracht aan FA MIRO van welke aard dan ook.

2. Definities

2.1 De klant: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de door FA MIRO aangeboden diensten voor een kind met wie hij een huishouding voert en dat in belangrijke maten wordt onderhouden dan wel waarvoor hij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdzorg of vervangende vergelijkbare wetgeving.

2.2 Het kind: Het in 2.1 bedoelde kind van de klant.

2.3 FA MIRO: Football Academy MIRO v.o.f.

3. Aanmelding en inschrijving

3.1 Aanmelding voor deelname aan de FA MIRO activiteiten voor zowel trainers als spelers dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website.

3.2 De inschrijving is pas volledig voltooid zodra de deelnemer het inschrijfformulier via www.footballacademymiro.nl heeft ingevuld, verzonden en de betaling ontvangen is door FA MIRO.

3.3 Indien een bepaalde locatie/tijdstip vol is bestaat de mogelijkheid nog naar een andere locatie/tijdstip uit te wijken indien de beschikbaarheid dit toelaat.

3.4 De jeugdspeler wordt pas definitief ingedeeld als aan de betalingsvoorwaarden (zie artikel 4) is voldaan.

3.5 Bij een te gering aantal deelnemers voor de trainers/spelerscursussen kan de cursus uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen voorafgaand aan de cursus bericht per e-mail.

3.6 Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst, waarvan u bericht krijgt.

4. Betalingsvoorwaarden – Procedure

4.1 Na inschrijving volgt er een e-mail bevestiging waarin de betalingsprocedure wordt omschreven hoe te handelen om de deelnemersbijdrage te voldoen.

4.2 U dient vooraf te betalen wilt u kunnen deelnemen aan cursussen van FA MIRO.

4.3 Wij hanteren een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

4.4 De deelnemersbijdrage dient u over te maken op rekeningnummer van Football Academy MIRO o.v.v. Naam Kind. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn in de bevestiging e-mail na het invullen van het inschrijfformulier. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.

4.5 Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.

4.6 Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

5. Afmelding & Administratiekosten

5.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

5.2 In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij FA MIRO.

5.3 Als een cursus 10 of meer weken duurt, heeft elke deelnemer bij het missen van één of meer les(sen) recht op 1 inhaal les aan het eind van de cursus. Deelname aan een les is uitsluitend mogelijk als de deelnemer zich heeft afgemeld (zie 5.2)

5.4 De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar FA MIRO behoud het recht tot het eventuele vervallen van een cursusdag(en).

5.5 Bij annulering van de gehele cursus door FA MIRO geldt het volgende:
– Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel reeds door de jeugdspeler betaald cursusgeld wordt door FA MIRO gerestitueerd;
– Indien mogelijk worden de jeugdspelers die ingeschreven staan voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep geplaatst. Bij plaatsing in een andere cursusgroep, met goedvinden van beide partijen, vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.

5.6 Deelname aan FA MIRO kan niet kosteloos geannuleerd worden. Voor annuleringen zonder opgave van geldige reden geldt;
‐ Annulering meer dan 14 dagen voor aanvang cursus: 50% van het inschrijfgeld retour;
‐ Annulering meer dan 7 dagen voor aanvang cursus: 25% van het inschrijfgeld retour; ‐ Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang cursus: geen inschrijfgeld retour.

6. Aansprakelijkheid en gedrag

6.1 FA MIRO is niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen of extra activiteiten evenals reeds aanwezige blessures en/of reeds aanwezige fysieke klachten.

6.1.2 FA MIRO is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

6.2 FA MIRO is te gast en maakt gebruik van de faciliteiten van diverse voetbalverenigingen.
– De jeugdspeler dient zich correct te gedragen -zowel binnen het veld, buiten het veld als in de kleedkamer.
Indien de jeugdspeler zich niet correct gedraagt kan de jeugdspeler worden geschorst of worden verwijderd van FA MIRO.
– Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op de betreffende jeugdspeler.

6.3 Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

6.4 Wij verzoeken de deelnemer een kwartier voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

6.5 Het dragen van de kleding van FA MIRO is verplicht.

6.6 Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

6.7 Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

7. Kleding

7.1 De cursisten verplichten zich tot het dragen van het kledingpakket tijdens de trainingen.

7.2 Kleding wordt pas uitgeleverd als de betaling volledig is ontvangen. Na betaling van het volledige cursusgeld wordt het kledingpakket eigendom van de cursist.

7.3 FA MIRO is voor wat betreft aanvoer van de kledingpakketten afhankelijk van leveranciers en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor een vertraging met betrekking tot de levering van de kledingpakketten. Bij een vertraagde levering van de kledingpakketten, wordt er geen geld gerestitueerd.

7.4 Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij FA MIRO de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.

7.5 Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

8. Portretrecht

8.1 FA MIRO behoudt zich het recht voor om alle, tijdens trainingen, clinics en overige evenementen gemaakte beeldmateriaal zonder toestemming te mogen gebruiken voor website, promotie- en andere communicatiedoeleinden.

8.2 Voor het gebruik van beeldmateriaal gemaakt door derden, vragen wij toestemming aan de eigenaar van het beeldmateriaal en degene die op de beelden voorkomt.

9. Klachten

9.1 Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan: info@footballacademymiro.nl. Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.

10. Disclaimer

10.1 FA MIRO en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van FA MIRO of toepassing van de behandelde oefenstof. FA MIRO bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2 De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Football Academy MIRO, gevestigd te Alphen aan den Rijn, Nederland.